(1)
Popov, V.; Krajnjuchenko, I. Фантом свободы. Менеджмент 2012, 24-28.